Nádej v beznádeji – Pravda zvíťazí!

8. januára 2021, milanlehotsky, Nezaradené

Buďme rozvážni a bdejme! Náš protivník – diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Pokorme sa však pod mocnú ruku Božiu a zmocnení vo viere Ježišovej sa sprotivme diablovi postaviac sa mu na odpor, a tento Zlý od nás utečie.

A viera je z počutia slova Ježiša Krista. A ktokoľvek v neho verí, nebude zahanbený. Lebo každý, kto bude vzývať Ježišove meno, bude zachránený.

Počiatočným míľnikom na ceste viery je stotožnenie sa vo vyjadrení s týmto vyhlásením:

Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený.

Ježiš potom tým, ktorí sa stali jeho priateľmi, hovorí:

Nebojte sa tých, čo zamordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť!

Ale ukážem vám, koho sa máte báť:

bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte!

Ježiš k nám hovorí:

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale ten, kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími.

Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. Každú svoju starosť teda zložme na Boha, lebo On sa o nás stará.

Ježiš, ten dobrý pastier nás ubezpečuje:

Neboj sa! Ja som prvý a posledný a ten Živý.

A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen.

A mám kľúče smrti i pekla.

A Boh pokoja skoro zdeptá satana pod naše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s nami!

Pamätaj na márnotratného syna – ako sa mu dostalo milosrdenstvo a našiel milosť, ktorý napriek tomu, že klesol až pod úroveň svíň, potom keď vstúpil do seba a navrátil sa k svojmu otcovi s vyslovením  ľútosti nad svojimi hriechmi – bolo mu obnovené jeho synovstvo.

Pamätaj na muža z Gerazy – ako sa mu dostalo milosrdenstvo a našiel milosť, ktorý sťa živá mŕtvola bývajúc v hroboch nakoľko bol posadnutý zlým duchom a nikto ho už nevládal skrotiť – reval bijúc sa kameňmi, ktorého Ježiš oslobodil prikážuc nečistému Duchu, a ten z neho vyšiel – hlásal po celom meste, aké veľké veci mu Ježiš urobil.

Pamätaj na apoštola Petra – ako sa mu dostalo milosrdenstvo a našiel milosť, ktorý napriek tomu, že svojho Majstra Ježiša trikrát zaprel, pretože však Ježiš za neho prosil, jeho viera neochabla nadobro a potom keď sa obrátil – posilňoval svojich bratov na ceste Božej.

 

Dobroreč moja duša Pánu Bohu a celé moje vnútro jeho svätému menu Ježiš!

Dobroreč moja duša Pánu Bohu a nezabúdaj na žiadne z jeho všetkých dobrodení!

On ti odpúšťa všetky previnenia.

On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

On vyslobodzuje tvoj život od záhuby.

On ťa korunuje milosťou a zľutovaním.

On sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako u orla.

On koná spravodlivé skutky.

On dopomáha k právu všetkým utláčaným.

On, Kristus – Mesiáš Jehošua – Ježiš, náš Pán a Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.

 

Nuž priatelia, nech sa aj nám dostane milosrdenstvo a nájdeme milosť na pomoc v pravý čas k dobrým skutkom hodných pravdivého pokánia – k premáhaniu zlého dobrým.

Umyte sa teda a očistite sa, odstráňte zlosť svojich skutkov spred Božích očí, prestaňte robiť zle! Učte sa robiť dobre, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, zastaňte sa práva vdovy!

A potom príďte a vyjasnime si to!

hovorí Pán a Boh:

Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh.

Keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.

Ak budete chcieť a poslúchnete, budete jesť dobré veci zeme.

Ak sa však budete zdráhať a postavíte sa na odpor, budete zožraní od meča, lebo ústa Pána a Boha hovorili.

Mesiáš – Kristus Ježiš, ktorý je Pánom všetkého, hovorí:

Daná mi je každá moc na Nebi aj na Zemi.

A hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.

 

Použité pramene:

Mesiáš – Kristus Ježiš – Jehošua: Písmo Starej a Novej zmluvy, Svätá Biblia