Založ si blog

Právne spravodlivé vysporiadanie viny a trestu

Iba ten, proti ktorému sa hriešnik previnil, z neho môže sňať hriech. Tak je to spravodlivé. Taký je princíp odpustenia. Len takýto princíp uznáva za spravodlivý ako Boží zákon, tak i zákon ľudský.

Na svete sú len dve strany schopné vyriešiť spravodlivo problém hriechu.

Jedna je tá, ktorá zhrešila.

Druhá je tá, proti ktorej bol hriech spáchaný.

Keď obe strany stoja proti sebe u súdu, nikto tretí nemá právo sa do toho zamiešať. Pred súdom má právo prehovoriť iba ten, kto spáchal hriech, a ten, proti ktorému bol hriech spáchaný.

Čo sa týka spasenia hriešnika, musí sa o neho postarať Boh, keďže sa nepostará samotný hriešnik. Hriešnik je teda strana previnilá a Boh je strana, proti ktorej bol spáchaný hriech.

Každá zo strán sa pritom môže s problémom hriechu vyrovnať nanajvýš spravodlivo.

Zo strany hriešnika je spravodlivé, keď nesie odsúdenie i trest a je zatratený.

Existuje aj iné jednako spravodlivé riešenie. Trest na seba môže vziať poškodená strana.

Môže nám to pripadať nepochopiteľné, ale je to fakt. Naše hriechy môže niesť ten, koho sme poškodili. Nemôže ich však niesť žiadna tretia strana. Tretia strana nemá právo vstupovať do nášho sporu. Pokiaľ do neho vstúpi tretia strana, dôjde k nespravodlivosti.

Problém možno vyriešiť iba vtedy, keď na seba vezme trest strana, proti ktorej došlo k hriechu. Boh je totiž milujúci, rovnako ako spravodlivý. Nenechá hriešnika niesť jeho hriechy, pretože to by znamenalo, že Boh je spravodlivý, avšak bez lásky. Jedinou alternatívou k večnému zatrateniu teda je, že zasiahne poškodená strana. Boh môže zachovať spravodlivosť iba tým, že naše hriechy vezme na seba.

 

Pri odpustení ide o to, že jedna strana zhrešila a druhá nesie dôsledok tohto hriechu.

Odpustenie znamená, že strana, proti ktorej bol spáchaný hriech, sníme zodpovednosť zo strany, ktorá zhrešila.

Žiadna tretia strana nemá právo do tohto vstúpiť a odpúšťať či trestať.

Žiadna tretia strana nemôže prísť a udeľovať odpustenie či trest.

Pokiaľ to tretia strana urobí, je to nespravodlivé.

Pokiaľ by prišiel Pán Ježiš ako tretia strana a chcel zastúpiť hriešnika, mohlo by to byť pre hriešnika príjemné, a Boh by sa cez to tiež mohol preniesť, problém by však nastal u Pána Ježiša samotného. Je bez hriechu. Prečo by mal byť odsúdený?

Iba ten, kto zhrešil, môže niesť dôsledok svojich hriechov; len on má právo niesť zodpovednosť a trpieť za svoje hriechy. Existuje len jediná osoba, ktorá z neho môže jeho hriechy sňať – osoba, proti ktorej sa prehrešil.

 

Iba ten, proti ktorému hriešnik zhrešil, z neho môže sňať hriech. Tak je to spravodlivé. Taký je princíp odpustenia. Len takýto princíp uznáva za spravodlivý ako Boží zákon, tak i zákon ľudský. Človek má právo utrpieť stratu a odpustiť. A rovnako ako má v tomto prípade právo a slobodnú vôľu človek, má ju i Boh. Osoba obdarená slobodnou vôľou má právo utrpieť stratu.

 

V čom teda spočíva Kristovo vykúpenie?

Spočíva v tom, že Boh sám prišiel, aby niesol hriechy, ktoré proti nemu spáchal človek. Tieto slová znejú ľúbeznejšie než všetka hudba sveta.

V čom spočíva Kristovo vykupiteľské dielo?

V tom, že Boh niesol to, čím sa proti nemu človek prehrešil. Inými slovami, keby Ježiš Nazaretský nebol Boh, nebol by spôsobilý spravodlivo niesť naše hriechy.

Ježiš Nazaretský bol Boh.

Je to ten istý Boh, proti ktorému sme zhrešili.

Náš Boh zostúpil osobne na Zem a vzal na seba naše hriechy. Je to Boh a nie človek, kto niesol naše hriechy. Keby sme ich mali niesť, bolo by nám beda. Vďaka Bohu, že On sám vstúpil do sveta, aby niesol naše hriechy. A práve toto je dielo Pána Ježiša na kríži.

 

Prečo sa teda musel Boh stať človekom?

Bohu predsa stačí len milovať svet.

Prečo musel dať svojho jediného Syna?

Uvedomme si, že človek zhrešil proti Bohu.

Ako by človek mohol niesť svoje hriechy, keby to po ňom Boh požadoval?

Mzdou hriechu je smrť.

Keď hriech motivuje naše skutky a stojí za našim jednaním, čaká na konci smrť. Smrť je spravodlivý trest za hriech /List Rimanom 5.12/.

Keď človek hreší proti Bohu, musí niesť dôsledok svojho hriechu, a tým je smrť.

 

Boh je teda druhá strana. Ak má z nás sňať zodpovednosť a niesť dôsledok nášho hriechu, musí zomrieť. Ale v 1. liste Timoteovi 6.16 sa hovorí, že Boh je nesmrteľný; Boh teda nemôže zomrieť.

Aj keď je Boh ochotný zostúpiť na svet a niesť naše hriechy, aj keď je ochotný zomrieť a prepadnúť večnému zatrateniu, stať sa to nemôže. Smrť proste na Boha nemá žiadny účinok. Nie je možné, aby Boh zomrel.

Aby teda mohol niesť ľudské hriechy, musí prijať ľudské telo. Preto sa tiež v liste Hebrejom 10.5 píše, že keď Ježiš vstúpil do sveta, povedal: „Pripravil si mi však telo.“ Boh pripravil Kristovi telo, aby sám seba mohol obetovať ako zápalnú obeť a obeť za hriech. Pán pokračuje: „V zápalnej obeti ani v obeti za hriech, Bože, si nenašiel zaľúbenie“ /6. verš/. A tak obetuje svoje vlastné telo, aby odstránil ľudský hriech. Pán Ježiš sa teda stal človekom a prišiel na svet, aby bol pribitý na kríž.

 

Pán Ježiš nie je tretia strana; je strana prvá.

Je Boh a preto je oprávnený k tomu, aby bol ukrižovaný.

Je človek a preto môže za nás zomrieť na kríži.

 

Medzi týmito dvoma výrokmi je nutné dobre rozlišovať:

Ježiš je oprávnený byť ukrižovaný, pretože je Boh.

Ježiš môže byť ukrižovaný, pretože je človek.

Boh prijal opačné postavenie; postavil sa po boku človeka, aby podstúpil trest. Boh sa stal človekom. Prišiel medzi ľudí, stal sa jedným z nich, vzal na seba ich bremeno a niesol všetky ich hriechy.

Ak má byť vykúpenie spravodlivé, potom Ježiš Nazaretský musí byť Boh. Keby Ježiš Nazaretský nebol Boh, vykúpenie by nebolo spravodlivé.

Keby Ježiš nebol Boh, jeho smrť by bola nespravodlivá a nemohla by nás spasiť, lebo by bol iba treťou stranou.

Ale vďaka a chvála Pánovi, že je našou protistranou. Nakoľko, iba dve strany môžu spravodlivo vyriešiť naše hriechy.

Nikto mimo tieto dve strany nemá právo ani spôsobilosť odstrániť naše hriechy.

Jednou z nich sme my sami a vtom prípade musíme zomrieť.

Druhou stranou je Boh, proti ktorému sme zhrešili; a v tom prípade zomrie On za nás.

 

Tieto tri veci – láska, hriech a spravodlivosť – sa navzájom ťažko znášajú. Pretože tieto tri veci nemožno oddeliť, musí Boh prísť na spôsob, ako nás zachrániť a uspokojiť tak svoje milujúce srdce a pritom si zachovať spravodlivosť. Niečo takého by bolo skutočne majstrovským dielom.

Spravodlivosť je Boží spôsob jednania.

Láska je Božia prirodzenosť.

Svätosť je Božia vlastnosť.

Sláva je Božie vlastné bytie.

Chvála Bohu! Spása, ktorú pre nás Boh pripravil vo svojom synovi Ježišovi, je takýmto majstrovským dielom. Boh je schopný nás zachrániť od našich hriechov a prejaviť nám lásku, a to tým nanajvýš spravodlivým spôsobom. Činí tak skrze vykupiteľské dielo Pána Ježiša.

Áno, aj nám náleží ospravedlnenie, ak vložíme dôveru v Boha a uveríme Jeho slovu. Veď On vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ktorý odpykal trest za naše viny a vstal z hrobu, aby nás ospravedlnil.

Áno, aj medzi nami sa nájdu posmievači žijúc si po svojom, ktorí prichádzajú s výsmechom hovoriac: Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od počiatku stvorenia sa nič nezmenilo.

Úmyselne nechcú vedieť, že na počiatku bolo slovom Božím stvorené Univerzum aj so Zemou. A že On prikázal a Zem povstala z vody, a že pre výčiny bezbožných ľudí bol niekdajší svet zatopený vodou, a zahynul. A teraz to isté Božie slovo uchováva náš svet až do dňa súdu ohňom a zatratenia bezbožných ľudí.

Ale toto jedno, priatelia, nech nie je pred Vami skryté, že čas je u Pána iný ako u nás, nakoľko u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Nie je to tak, ako sa niektorí nazdávajú, že sa s naplnením svojich sľubov oneskoril. On má však s nami veľkú trpezlivosť. Lebo nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby sa všetci obrátili k nemu zanechajúc svojhlavú neprávosť.

Ale deň súdu príde tak náhle a nečakane ako zlodej v noci. V ten Deň Univerzum zanikne v ohromnom tresku, elementy hmoty sa roztavia od páľavy ohňa a Zem so všetkým čo je na nej zanikne v plameni. Teda, keď sa toto všetko takto rozplynie, ako dôsledne oddelení od Zlého, a v bázni Božej musíme žiť my, ktorí túžobne očakávame príchod Božieho dňa?!

Áno, pravdivé je to slovo: V ten Deň sa Univerzum rozplynie v ohni a elementy hmoty sa roztopia v požiari, ale naša nádej sa upriamuje na Nové univerzum a Novú zem, ktorú nám Boh zasľúbil; a v nich prebýva dokonalá spravodlivosť.

Použité pramene:

Biblia; Božie evanjelium – Pochopenie pravdy Božieho spasenia, Watchman Nee

Jeruzalem – večné hlavné mesto Izraela & skúšobný kameň povahy národov

28.12.2017

Slávne mestá sveta ďakujú za svoju slávu, moc a význam predovšetkým prírodným podmienkam, ako: významná poloha na rieke či u mora, alebo križovatka veľkých dopravných ciest či krása viac »

Sám s Bohom

19.09.2017

Je titul knihy Richarda Wurmbranda, ktorá je plodom života ubiehajúceho v naprostej nečinnosti, na samotke v bukurešťskom komunistickom žalári. Z celkom štrnástich rokov strávených vo väzení, viac »

Svet sa potáca v náboženskom ošiali, ale Božia milosť trvá na veky.

17.06.2017

Bez údivu nemožno sledovať to tragikomické počínanie ľudskej družiny v dnešnom svete. Ctihodný tzv. kultúrny svet, neustále fňukajúci pre sebaurčovacie práva pomaly pre každú akokoľvek viac »

USA, meteor

Obyvateľov Severnej Ameriky vystrašil netradičný úkaz. Bol to meteor a nie UFO, tvrdia úrady

18.01.2018 08:18

Obyvateľov amerického Michiganu, ale aj ďalších amerických štátov a tiež kanadského Ontária vystrašil v noci z utorka na stredu netradičný úkaz.

korea, kldr, severna korea

Američania odmietli použiť oficiálny názov Kimovej ríše. Drzé, poburujúce, hnevá sa diplomat

18.01.2018 06:31

Severná Kórea žiada Spojené štáty, aby sa ospravedlnili za to, že v komunikácii s jej diplomatmi odmietli použiť oficiálny názov krajiny.

búrka, víchrica

Na Holandsko sa valí víchrica, zrušili desiatky letov

18.01.2018 06:17

Dovedna 220 letov naplánovaných na štvrtok zrušila holandská letecká spoločnosť KLM v očakávaní silnej víchrice.

Policajné auto

Za tragickú naháňačku majú obviniť aj policajta

18.01.2018 06:00

Policajta, ktorý v júni prenasledoval unikajúce auto neďaleko Hronského Beňadika a zastrelil pritom 17-ročného Tomáša, by mali čoskoro obviniť z usmrtenia z nedbanlivosti.

milanlehotsky

poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 28870x
Priemerná čítanosť článkov: 1255x

Autor blogu

Kategórie